Sunday, December 19, 2010

DCVOnline lại bị tấn công

DCVOnline - 24/1/2011 - Tin tặc từ Việt Nam lại tiếp tục tấn công DoS vào DCVOnline, sau khi trang web đăng loạt bài về làng báo Việt Nam trước đại hội Đảng Cộng sản lần thứ XI.

Xin mời bạn đọc vào trang web bằng các links sau:

DCVOnline #1
DCVOnline #2
DCVOnline #3
DCVOnline #4
DCVOnline #5

Thay mặt Ban biên tập DCVOnline,

Lã Mạnh Hùng